Modele zasobów ludzkich

Modèle mieszany Polityki personalnej, qui korzysta z założeń modelu SITA w czasie rekrutacji i selekcji. Natomiast z modelu kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa korzystają po zatrudnieniu pracowników, w których inwestują. Ne głównych dziedzin ZZL w tym modelu należą: partycypacja pracowników, ich ruchliwość, rodzaje motywacji oraz Organizacja pracy. Założeniem Tego modelu jest Możliwość wpływu na obszary ZZL Zarówno interesariuszy zewnętrznych (NP. akcjonariusze, rządu, samorządu, klientów i dostawców) i interesariuszy wewnętrznych (NP. pracowników, kadrę menadżerską, Związków Zawodowych), Jak i czynników sytuacyjnych zewnętrznych (Prawo, wartości, Rynek pracy oraz zmiany technologiczne) i wewnętrznych (Strategia, filozofia zarządzania, zadania, Technologia oraz zatrudnienie). OD Roku 2000 Instytut Pracy i spraw socjalnych Organizuje konkurs Lider zarządzania zasobami ludzkimi, którego Celem jest promowanie vectoriels Kultury zarządzania zasobami ludzkimi Wśród przedsiębiorstw [2]. Pocztowski (2008) zwraca uwagę, że “Ludzie nie są zasobem, lecz dysponują zasobem, CZYLI ogółem Cech i właściwości ucieleśnionych w nich, które umożliwiają pełnienie diffĂŠrents ról w organizacji”. Ludzie, Zatem dysponują poniższymi cechami, TJ.: Oprócz Tego analizując definicję ZZL Można zwrócić uwagę na, że auteurs są zgodni, co do charakteryzujących jego Cech. Najważniejszą je już wspomnianą cechą jest kapitał ludzki, qui jest Głównym zasobem Przedsiębiorstwa. Umożliwia JEMU konkurencyjność oraz Zwiększanie zysków, CZYLI jest tu mowa o powiązaniu strategii Ekonomicznej z personalną.

Istotne jest traktowanie pracowników, jako aktywa, w które należy inwestować, ponieważ OD sukcesu pracownika Zależy sukces Przedsiębiorstwa. Ważną cechą ZZL jest wzrod zaangażowania kadry kierownicjay w Procesy Planowania zatrudnienia je kontrolowania spraw personalnych, CZYLI tzw. décentralizacja decyzji personalnych. Ne innych Cech ZZL należą m.in. rozwijanie partycypacji pracowników, rozwle ich kreatywności i Umiejętności oraz indywidualizacja stosunków pracy. W terminologii Literatury światowej OD początku lat 80. obserwuje się pojawianie pojęcia “ZZL”, zamiast określeń Zarządzanie kadrami lub personelem. Pojęcie Zarządzanie zasobami ludzkimi nie jest tylko zmianą definicji już istniejących tradycyjnych określeń. Pod tym pojęciem ukształtowana jest zupełnie Nowa FILOZOFA zarządzania kapitałem ludzkim. Wprowadzenie nowego pojęcia było próbą zmiany dotychczasowego postępowania wobec ludzi w przedsiębiorstwach, gdzie zasoby ludzkie postrzegane były, jako koszty działalności gospodarczej.

Nowa filozofia zwraca uwagę na, że zasoby ludzkie są kapitałem, qui należy pomnażać. W literaturze stosowane jest także Pojęcie “Zarządzanie kadrami”, Pod którym należy rozumieć zbiór działań (decyzji) związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji je zaskovski Jenie potrzeb (rozww) pracowników. Przedmiotem zainteresowania funkcji personalnej w tym ujęciu są Ludzie jako Podmioty sprawcze w dążeniu do celów indywidualnych i organizacyjnych, a Więc pracownicy Pod względem ilościowym i jakościowym, ich Zaangażowanie w działalność organizacji, Osiągane Wyniki oraz uwarunkowania tych zmiennych. ZZL w modelu harwardzkim Wpływa direct na Zaangażowanie, kompetencje, zgodność oraz Efektywność zasobów LUDZKICH, czego skutkiem długookresowym jest: zadowolenie jednostki, Efektywność organizacyjna oraz dobrobyt Społeczny.